- BETON TEST PRESİ (Türkçe-Azerbaycanca-İngilizce-Rusca-Arapça)

BETON TEST PRESİ (FR-B 290)

Beton-Test-Presi.

2000KN -3000KN -5000KN
Test presleri full otomatik dijital kontrollü olup aynı zamanda özel yazılımı aracılığı ile bilgisayardan kontrol edilebilir. Tüm presler TS EN 12390-4 standardında tam uygundur. Test presi dijital ünite veya test programından set edilen hız değerinde otomatik olarak kırımı yaparak deney başlangıç durumuna döner.


Preslerde hız doğruluğu set edilen hız değerinin % ± 5'i kadardır. Deney hızı 1 kN/dk ile 20 kN/dk arasında seçilebilir. Test presleri 100 kN - 5000 kN arası kapasitelerde üretilmektedir. Standart modeller 2000 kN ve 3000 kN kapasitelidir. Test Presleri ile 50mmx50mm, 100mmx100mm, 150mmx150mm, 200mmx200mm küp ve 75 - 160 mmx150-320mm (çap x yükseklik) boyutlarında silindir numuneler test edilebilir.


Beton Test Presi
Test presleri full otomatik dijital kontrollü olup aynı zamanda özel yazılımı aracılığı ile bilgisayardan kontrol edilebilir. Tüm presler TS EN 12390-4 standardında tam uygundur. Test presi dijital ünite veya test programından set edilen hız değerinde otomatik olarak kırımı yaparak deney başlangıç durumuna döner.


Preslerde hız doğruluğu set edilen hız değerinin % ± 5'i kadardır. Deney hızı 1 kN/dk ile 20 kN/dk arasında seçilebilir. Test presleri 100 kN - 5000 kN arası kapasitelerde üretilmektedir. Standart modeller 2000 kN ve 3000 kN kapasitelidir. Test Presleri ile 50mmx50mm, 100mmx100mm, 150mmx150mm, 200mmx200mm küp ve 75 - 160 mmx150-320mm (çap x yükseklik) boyutlarında silindir numuneler test edilebilir.

Tüm modellerde hızlı ön yükleme pompası standart olarak bulunmaktadır. Piston yükleme başlayıncaya kadar hızlı ön yükleme pompası yardımıyla modele bağlı olarak 100-150 mm/dk hızla yükselebilir.
Cihazlarda basınç emniyet valfi, piston hareket limitleyicisi, demonte edilebilir ön ve arka kapılar standarttır. Tüm modellerde üst basma plakası oynarbaşlık sistemli olup basma plakalarının yüzey sertliği 55 HRC dir. Yük ölçümleri için %0.3 hassasiyetinde basınç transduceri kullanılmaktadır.


Dijital Okuma ve Kontrol Ünitesi

240x128 Piksel 2 Renk (mavi-beyaz) Grafik LCD Ekran, Deney süresince yük-zaman veya gerilme-zaman grafikleri görüntülenir. 2 analog veri girişi kanalı (opsiyonel: 4 adet), Yük hücresi, LVDT, Potansiyometrik algılayıcı, voltaj ve akım trasmiterlerine uygun programlanabilir kazanç ayarı, Her kanalda 1/65000 çözünürlük, Her kanalda saniyede 10 veri toplama hızı 0-10 V 16 bit çözünürlüğünde analog çıkış 4 adet dijital çıkış (röleler için), Kolay kullanımlı ve dayanıklı membrane tuş takımı RS 232 ile bilgisayara on-line bağlanabilir. Bilgisayardan bağımsız seri yazıcıdan grafikli deney raporu çıktısı alınabilir. 24 V DC güç kaynağı.
Bilgisayar Yazılımı

Test kontrol bilgileri, numune ile ilgili bilgiler, test ile ilgili bilgiler, şirket ve laboratuar bilgileri girilebilir. Deney sonuçları Metrik, US ve SI birim sistemlerinde alınabilir. Yük-Zaman Grafiği, Kırılma Yükü ve Kırılma Gerinimi (Stress) değerleri alınabilir. Girilmiş bilgiler ike Grafik ve Test sonuçlarından oluşan deney raporu verilebilir. Program dili İngilizce'dir ve Windows işletim sistemlerinde çalışır.

Kapasite (kN) 2000
(kN) 3000

Sınıf 1 Aralığı (kN)
Compression Machine
Test presses are fully automated and digitally controlled by means of special software at the same time can be controlled from the computer.
All the presses are suited to standard EN 12390-4.
Unit testing or test program sets digital presses in the value of the speed test by automatically returns to the carnage.


Presses the rate set in the speed accuracy ± 5% of the value is up.
Test speed 1 kN / min and 20 kN / min can be selected.
Test presses 100 kN - 5000 kN capacity is produced.
Has a capacity of 2000 kN and 3000 kN for the standard model.
50mmx50mm with test presses, 100mmx100mm, 150mmx150mm, 200mmx200mm cube and 75-160 mmx150-320mm (diameter x height) size of the sample can be tested in the cylinder.


Pumping speed for all models as standard are front loading.
Fast forward until the loading piston pump installation, depending on the model with the help of 100-150 mm / min can rise rapidly.


Devices, pressure relief valves, piston movement limitleyicisi, can be disassembled front and rear doors are standard.
In all models of the upper compression plate and compression plate system oynarbaşlık surface hardness is 55 HRC.
0.3% for load measurement accuracy pressure transducer is used.


Digital Reading and Control Unit 1

240x128 pixels 2 colors (blue and white) graphic LCD display, load-time during the experiment or stress-time graphical displays.
2 analog data input channels (optional: 4), load cell, LVDT, potentiometric sensors, voltage and current trasmiterlerine appropriate programmable gain settings, each channel 1 / 65000 resolution, each channel per second, 10 data collection rate of 00-10 V 16-bit resolution
analog output 4 x digital outputs (relay only), Easy to use and durable membrane keypad with RS 232 can be connected to a computer on-line.
Independent series of experiments reported from the computer graphics output from the printer can be taken.
24 V DC power supply.


Computer Software


Test control information, information about the sample, test-related information, companies and laboratory data can be entered.
Metric test results, may be obtained in U.S. and SI units.
Load-time chart, Fracture load and fracture strain (stress) values can be taken.
Ike entered the information and graphics test results can be given an experimental report.
Program language is English and works on Windows operating systems.


Capacity (kN) 2000
(kN) 3000

Class 1 Range (kN) 200-2000


BETON TEST PRESİ (FR-B 290)
( Beton test presi)
2000KN -3000KN -5000KN


Test presləri tam avtomatik rəqəmsal nəzarətə malikdir və xüsusi proqram vasitəsilə eyni zamanda kompüterdən idarə oluna bilər. Bütün presler TS EN 12390-4 standartına tam uyğundur. Test presi rəqəmsal və ya test proqramı ilə təyin olunan sürətdə avtomatik olaraq qırılmanı həyata keçirib sınaqdan əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.


Preslərdə sürət dəqiqliyi müəyyən edilmiş sürət dəyərinin ± 5% -ini təşkil edir. Test sürəti 1 kN / dəq-dən 20 kN / dəq-ə qədər seçilə bilər. Test presləri 100 kN-dan 5000 kN-a qədər olan tutumlarda istehsal olunur. Standart modellər 2000 kN və 3000 kN tutuma malikdir. Test presləri 50mm x50mm, 100mm x100mm, 150mm x150mm, 200mm x200mm kubl və 75-160mm x150-320mm (diametri x yüksəklik) ölçülərindəki silindrləri test etmək üçün istifadə edilə bilər.


Beton Test Presi
Test presləri tam avtomatik rəqəmsal nəzarətə malikdir və xüsusi proqram vasitəsilə eyni zamanda kompüterdən idarə oluna bilər. Bütün presler TS EN 12390-4 standartına tam uyğundur. Test presi rəqəmsal və ya test proqramı ilə təyin olunan sürətdə avtomatik olaraq qırılmanı həyata keçirib sınaqdan əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.

Preslərdə sürət dəqiqliyi müəyyən edilmiş sürət dəyərinin ± 5% -ini təşkil edir. Test sürəti 1 kN / dəq-dən 20 kN / dəq-ə qədər seçilə bilər. Test presləri 100 kN-dan 5000 kN-a qədər olan tutumlarda istehsal olunur. Standart modellər 2000 kN və 3000 kN tutuma malikdir. Test presləri 50mm x50mm, 100mm x100mm, 150mm x150mm, 200mm x200mm kubl və 75-160mm x150-320mm (diametri x yüksəklik) ölçülərindəki silindrləri test etmək üçün istifadə edilə bilər.


Bütün modellər standart olaraq əvvəlcədən yükləmə nasosuna malikdir. Silindir sürətli əvvəlcədən yükləyici nasos köməyi ilə modelə uyğun olaraq yüklənməsi 100-150 mm / dəq-yə qədər sürətləndirilə bilər.
Təzyiqli boşaltma klapanı, silindir hərəkət məhdudlaşdırıcısı söküləbilir, ön və arxa qapı standartdır. Bütün modellərdə yuxarı plitənin hərəkətli başlıq sistemi var və plitənin səth sərtliyi 55 HRC-dir. Yük ölçmələri üçün 0.3% dəqiqlikdəki təzyiq çeviriciləri istifadə olunur.
Rəqəmsal Oxuma və Nəzarət cihazı
240x128 Piksel 2 Rəng (mavi-ağ) Qrafik LCD Ekran, Test müddətində yük-zaman və ya çəkilmə-zaman qrafikləri göstərilir. 2 analoq məlumat girişi(istəyə bağlı 4 ədəd),
Yük hücrəsi, LVDT, Potensiometrik sensor, Gərginlik və cərəyan ötürücülərinə uyğun proqramlana bilən qazanc nizamlanması, Hər kanalda 1/65000 görüntü keyfiyyəti, Hər kanalda 10 məlumat toplama sürəti, 0-10 V 16 bit keyfiyyətli analog çıxış, 4 ədəd dijital çıxış( relelər üçün), rahat istifadə olunan və dözümlü membrane klaviatura RS 232 ile kompüterə online bağlana bilir. Kompüterdən müstəqil printerdən sınaq hesabatını grafik şəkildə çap etmək mümkündür. 24 V DC enerji təchizatı.
Kompüter proqramı


Test nəzarət məlumatları, nümunə məlumatları, test məlumatları, şirkət və laboratoriya məlumatları daxil edilə bilər. Test nəticələri Metrik, US və SI vahidi sistemlərində qəbul edilə bilər. Yük-Zaman grafiki, Qırılma yükü və qırılma təzyiqi dəyərləri alına bilər. Girilmiş məlumatlar əsasında Qrafik və Test nəticələrindən ibarət eksperimental hesabat verilə bilər. Proqram İngilis dilindədir və Windows əməliyyat sistemləri ilə işləyir.


Tutum (kN) 2000(kN) 3000
Пресс для тестирования бетона
Полностью автоматический. Имеются стандартные модели мощностью 300 тонн, а также модели специального производства по 120, 150, 300 , 400 и 500 тонн. Корпус пресса моноблок, а поршень устанавливается в центр корпуса моноблока. Поршень при начале испытаний до достижения образца двигается со скоростью 100 мм/мин, а по достижении образца скорость падает до требуемой. По окончании тестирования возвращается в исходное положение. Скорость нагрузки может быть отрегулирована от 0,5 до 20 кН/с. Точность скорости нагрузки 5% от настроенной скорости. В целях безопасности в системе имеются ограничительный переключатель и дверца с проволочной сеткой. Устройство нажима сверху с подвижным шаровым наконечником. Как стандарт, в системе могут быть испытаны образцы в форме куба размерами 100 x 100 x 100мм, 150 x 150 x 150мм, 200 x 200 x 200мм, и в форме цилиндра - 75 x 150 мм, 15 x 30 мм и 6" x 12". В зависимости от размеров испытываемого образца предоставляются детали для промежуточных расстояний. Плиты верхнего и нижнего нажима имеют твердость материала 55 HRC. Имеются гидравлическое устройство с максимальным давлением 600 бар и устройство считывания с ЖК экраном. Чувствительность используемых датчиков давления 0,15%. По ЖК экрану можно отслеживать такие данные как графики, скорость нажатия, нагрузку и давление. К устройству ЖК может быть подсоединен отдельный принтер с ударного действия. Вместе с прессом могут быть предоставлены программы тестирования бетона. В программу можно ввести данные об образце, фирме, лаборатории и данные тестирования. Могут быть получены графики нагрузка-время, натяжение-время, отчеты по тестированию и отчеты по образцам. При необходимости может быть подключен аппарат для слома балок. 220В, 50 Гц

ميزات عامة
ومؤتمتة بالكامل ويضغط اختبار للرقابة رقميا عن طريق برامج خاصة في الوقت نفسه يمكن السيطرة عليها من جهاز الكمبيوتر.
كل الصحافة هي الامتثال الكامل لاتس أون 12390-4 القياسية.
وحدة فحص أو اختبار يحدد البرنامج المطابع الرقمية في قيمة اختبار سرعة تلقائيا عن طريق العودة إلى العنف.


يضغط على نسبة محددة في دقة سرعة ± 5 ٪ من قيمة متروك.
اختبار سرعة 1 كيلو نيوتن / دقيقة و 20 كيلو نيوتن / دقيقة يمكن أن يكون محددا.
ويتم إنتاج مكابس اختبار 100 كيلو نيوتن -- 5000 كيلو نيوتن القدرات.
لديه القدرة لعام 2000 كيلو نيوتن و3000 كيلو نيوتن لنموذج قياسي.ويمكن اختبار 50mmx50mm مع المطابع الاختبار ، 100mmx100mm ، 150mmx150mm ، 200mmx200mm مكعب وارتفاع 75-160 mmx150 - 320mm (قطر خ) حجم العينة في الاسطوانة.


سرعة الضخ لجميع الموديلات وفقا لمعايير يتم تحميل الجبهة.
إلى الأمام بسرعة حتى تركيب مضخة المكبس تحميل ، اعتمادا على نموذج بمساعدة 100-150 دقيقة / مم يمكن أن يرتفع بسرعة.


الأجهزة ، صمامات تخفيف الضغط ،
حركة المكبس ، ويمكن تفكيكها الأمامي والأبواب الخلفية هي المعيار.
في جميع الموديلات من لوحة ضغط العلوي وضغط
نظام لوحة صلابة السطح هو 55 الهيئة العليا للإغاثة.
يستخدم 0.3 ٪ لقياس دقة تحميل محول الضغط.240x128 بكسل 2 الألوان (الأزرق والأبيض) رسم بتقنية الكريستال السائل ، وتحميل الوقت أو أثناء عرض تجريبي رسومية الإجهاد الوقت.
2 إدخال البيانات التناظرية قنوات (اختياري : 4) ، خلية تحميل ، LVDT ، وأجهزة الاستشعار فرق الجهد ، والجهد و المناسبة الحالية إعدادات كسب للبرمجة ، كل قناة 1/65000 القرار ، كل قناة في الثانية ، و 10 معدل جمع البيانات من 00-10 القرار 16 بت الخامس
الناتج التناظرية 4 × النواتج الرقمية (فقط التتابع) ، من السهل استخدام لوحة المفاتيح وغشاء دائم مع جمهورية صربسكا 232 ويمكن وصله بجهاز الكمبيوتر عبر الإنترنت.
ويمكن اتخاذ سلسلة من التجارب المستقلة ذكرت من الكمبيوتر الرسومات الإخراج من الطابعة.
24 التيار المستمر الخامس العرض.


برامج الكمبيوتر


يمكن إدخال اختبار معلومات التحكم ، ومعلومات عن العينة ، والمعلومات ذات الصلة للتجارب والشركات والبيانات المختبرية.
نتائج اختبار القياس يمكن الحصول عليها في الولايات المتحدة وحدات النظام الدولي.
يمكن اتخاذها في الوقت تحميل الرسم البياني ، تحميل الكسر وكسر سلالة (التوتر) القيم.
دخلت آيك الرسومات معلومات وتقارير المختبر يمكن أن تتكون من نتائج الاختبار.
برنامج اللغة الإنجليزية ويعمل على أنظمة التشغيل ويندوز.


طراز 200 كيلو نيوتن 300
القدرة (كيلو ن2000

فئة 1 المدى (كيلو نيوتن) 200-2000kn
-3000kn
المسافة بين لوحات (ملم) 340

الضغط القطر لوحة (ملم) 300

1/65.000 القرار

السلطة (ث) 750

الأبعاد (مم) 800x425x964

الوزن (كلغ) 800

----------------------
Beton Test Presi. Beton Test Presleri. Beton Presi. Beton Presleri. Beton Test Cihazı. Beton Test Cihazları. Beton-Test-Presi. Beton-Test-Presleri. Beton-Presi. Beton-Presleri. Beton-Test-Cihazı. Beton-Test-Cihazları.Ürün Broşürü